ළමා ශ්‍රමයට එරෙහි සංගීත නිර්මාණ තරඟාවලියක්

ළමා ශ්‍රමය තුරන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තවදුරටත් ජනගත කිරීම සඳහා ළමා ශ්‍රමයට එරෙහිව සංගීතය නමින් ස්වතන්ත්‍ර ගීත නිර්මාණ තරඟාවලියක් සංවිධානය කර ඇත ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයක වෘත්තිය හෝ ආධුනික හෝ සියලුම වර්ගවල සංගීතඥයින්ය මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකිය 

Related posts

Leave a Comment