සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න 02 ක් ඇසීමට මන්ත්‍රීවරයන්ට අවස්ථාව

පාර්ලිමේන්තුවේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරයන්ට හදිසි පොදු වැදගත්කමකින් යුතු කාරණයක් පිළිබඳව සභාව කල් තබනු ලබන අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්න ඇසීමට අවස්ථාවක් සලසා දීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය කරන ලද බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව සභාව කල් තබන අවස්ථාවේදී යෝජනා සඳහා වෙන්කළ දිනයන්හිදී, ඒ සඳහා වෙන්කර ඇති පැයක කාලයෙන් මිනිත්තු විස්සක (20) කාලයක් “සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න” දෙකක් ඇසීම සඳහා වෙන් කර දී ඇති බව ද කථානායකවරයා සඳහන් කලේය.

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න සඳහා වෙන් කළ දිනයන්හිදී, පිළිවෙළින් ආණ්ඩු පාර්ශ්වය සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වය සඳහා එක් ප්‍රශ්නයක් බැගින් ප්‍රශ්න දෙකක් (02) ක් සඳහා පමණක් ඉඩ ලබා දෙන බව ද අබේවර්ධන මහතා පැවසීය.

අදාළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට ප්‍රශ්නය ඇසීම සඳහා මිනිත්තු පහක (05) කාලයක් ද, අදාළ අමාත්‍යවරයාට ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා මිනිත්තු පහක (05) කාලයක්ද වෙන් කරනු ඇත.
සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න, ‘හදිසි පොදු වැදගත්කමකින් යුතු කාරණා’ සඳහා පමණක් සීමා වන අතර, සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ අදාළ ප්‍රශ්න, හදිසි පොදු වැදගත්කමකින් යුතු ද යන්න කථානායකවරයා විසින් තීරණය කරනු ලබනු ඇත.

ඕනෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්නයක් පෞද්ගලිකව හෝ ෆැක්ස් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් අදාළ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා වෙත යොමුකරනු ලැබිය හැකි අතර අදාළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා විසින් ඊට ස්වකීය අත්සන යොදනු ලැබ තිබිය යුතුවේ.

එවැනි ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අදාළ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා විසින් නියමිත දිනයට පෙර දින පෙරවරු 10.00 වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා වෙත යවනු ලැබිය යුතු අතර, අදාළ අමාත්‍යවරයා වෙතද විධිමත් ලෙස දැනුම් දීමට හැකිවන පිණිස එකී ප්‍රශ්නය පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයා විසින් මධ්‍යහ්න 12.00 ට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක ලේකම්වරයා වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

එවැනි ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහා සභාගර්භයේ දී පිළිතුරු ලබා දීමට හෝ ලබා නොදීමටත්, සවිස්තරාත්මක තොරතුරු රැස්කරන ආකාරයේ දීර්ඝ පිළිතුරු අවශ්‍ය වන ප්‍රශ්නයක් නම් එය වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්නයක් ලෙස ලැයිස්තුගත කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමටද අදාළ අමාත්‍යාවරයාට අයිතියක් පවතින බවද කථානායකවරයා පැවසීය.
උපුටා ගැනීම – දිනමිණ පුවත්පත

Related posts

Leave a Comment