වේ ගගේ මැණික් කැණීමට අවසර දීමට මැණික් හා ස්වරණාභරණ අධිකාරියේ තීරණයක්

රත්නපුර වේ ගගේ මැණික් කැණීම සඳහා අවසර දීමට මැණික් හා ස්වරණාභරණ අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

මැණික් හා ස්වරණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති තිලක් වීරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, මේ යටතේ දෑල පාලම සිට එරබද්දාව දක්වා ගඟ ඉහළට මැණික් කැණීමට අවසර ලබා දෙන බවයි.

දිගු කාලයක සිට වේ ගගේ නීති විරෝධී මැණික් ගැරීම් සිදුවූ බව සභාපතිවරයා පැවසුවේය.

මේ හේතුවෙන් ගඟ ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධතියට ද දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබේ.

නව ක්‍රමවේදය යටතේ කැබලි 53කට බෙදා ගං දැලේ මැණික් කැණීමට අවසර දෙන බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts

Leave a Comment