කැබිනට්ටුවේ නිල වාහන 6ක් පදින ඇමතිවරයා

කැබිනට්ටුවේ නිල වාහන 6ක් පදින ඇමතිවරයා

නිල වශයෙන් හිමි වාහන වලට අමතරව කැබිනට් මණ්ඩලයේ එක් අමාත්‍යවරයකු විසින් නිල වාහන හයක් භාවිතා කරමින් ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

අමාත්‍යාංශයෙන් වෙනත් කටයුතු සඳහා වෙන් කරන ලද ඒවා එසේ භාවිත කරන බවත් එමෙන්ම තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ද නිල වාහන ලෙස වාහන හයක් භාවිතා කරමින් ඇතැයිද වාර්තා වෙයි..

එසේ තිබියදී ඇතැම් කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පැරණි වාහන පාවිච්චි කරමින් සිටින බවද දැනගන්නට ඇත.

එම වාහන අඩුපාඩු සහිත අමාත්‍යවරුන්ට ලබාදීම සඳහා වැඩිපුර භාවිතා කරන ඇමතිවරුන්ට ඒවා රජයේ සංචිතයට බාර දෙන්නැයි දැන්වුවද එය මෙතෙක් සිදු කර නැතැයි ද වාර්තා වෙයි.Related posts

Leave a Comment