“පෝට් සිටියට” වෙනම නීති මාලාවක්

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත, මහ නගර සභා ඇඥාපනත හා ආයෝජන මණ්ඩල පනත ඇතුළු මේ වන විට රටේ ක්‍රියාත්මක පනත් හතක නීති රෙගුලාසි කොළඹ වරාය නගරය තුළ බලාත්මක නොවන බව ‘‘කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතේ‘‘ සඳහන් වේ.

මීට අමතරව රටේ පවතින තවත්  පනත් 14කින් කොළඹ වරාය නගරයේ ව්‍යාපාරවලට සහන සලසාදිය හැකි බවත් එම පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් වේ.

ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනත, මහ නගරස සභා ආඥාපනත 2000 අංක 44 දරන ශ්‍රී ලංකා වානිජ සමථ මධ්‍යස්ථාන පනත, නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ ආඥාපනත ද 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත 1987 අංක 3 දරන පොදු කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් පනත සහ ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 4 දරන ශ්‍රී ලංකා අයෝජන මණ්ඩලය පනත යන පනත් කොළඹ වරාය නගරයට අදාල නොවන බව ද එම පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් වේ.

Related posts

Leave a Comment