බස් රථ හා දුම්රිය සේවා අනිද්දා සිට සාමාන්‍ය පරිදි – අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම

දුම්රිය හා බස් රථ සේවාවන් අනිද්දා (15) සිට සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කරන බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා ප්‍රකාශ කරයි

Related posts

Leave a Comment