කොවිඩ් එන්නත් දින තුනකින් ලබාදී නෑ

වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දින තුනක් අඛණ්ඩව කොවිඩ් එන්නත් ලබාදීමක් සිදුව නොමැති බවයි. ඒ අනුව පසුගිය 11 දා, 12 දා හා 13 දා මෙසේ කොවිඩ් එන්නත් ලබාදීමක් සිදුව නොමැත. ශ්‍රී ලාංකිකයන් 925242ක් වෙත කොවිෂිල්ඩ් එන්නත ලබාදී ඇති අතර චීන ජාතිකයන් 2469ක වෙත චීනයේ සයිනෝෆාම් එන්නත ලබාදී ඇත.

Related posts

Leave a Comment