සියලුම විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ වන දිනය

දිවයිනේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල අප්‍රේල් 27 වන අඟහරුවාදා විවෘත කිරීමට තීරණය කර අැතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, මහාචාර්ය ජී.එල් පිරිස් මහතා පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment