මහරගම මන්ත්‍රීවරියන් කෙහෙවලු පටලව ගනී

මහරගම නගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරියකට එම නගර සභාවේම තවත් මන්ත්‍රීවරියක් විසින් පහර දී ඇත.

පහරදුන් බව කියන මන්ත්‍රීවරිය මහරගම පොලීසිය විසින් මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන තීබේ.

Related posts

Leave a Comment