සහන මල්ලෙන් සතොසට වාසි!

මෙවර අලුත් අවුරුදු සමයේ ආදායම් වාර්තාවක් තැබීමට සතොස සමත් වී තිබේ.

මේ වෙළඳ අමාත්‍යංශය ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයයි .

Related posts

Leave a Comment