වර්ෂාව හේතුවෙන් කොළඹ අධික රථවාහන තදබදයක්

අධික වර්ෂාවත් සමඟ කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිව තිබේ මේ අනුව බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය සහ කොළඹ ආමර් වීදිය යන ප්‍රදේශවල දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හට ගෙන ඇත

Related posts

Leave a Comment