නිදි ඇඳේම මියගිය නාවිකයාට කොවිඩ්

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේදී නිදි ඇඳේදීම මියගිය කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන භාර උපදේශකයා කොවිඩ් ආසාදිතයකු බව පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වී ඇත. ඔහු වි​ශේෂ ක්‍රමය යටතේ නාවික හමුදාවට අනුයුක්ත කර සිටි උපදේශකයකි.

Related posts

Leave a Comment