කොල්ලුපිටිය සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණය පිහිටි ඉඩම UDA වෙතට

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත කොළඹ මහ නගර සභාව සතු කොල්ලුපිටිය සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණය පිහිටි ඉඩම පවරා තිබේ. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයකින් මෙම ඉඩම නාගරික සංවර්ධ අධිකාරිය වෙත පවරාගෙන ඇත.

Related posts

Leave a Comment