කොවිඩ් හමුවේ ක්‍රීඩා තරග සහ පුහුණුවීම් පැවැත්විය හැකිද ?

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිර්දේශ කර ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට යටත්ව ක්‍රීඩා තරගාවලි පැවැත්වීමට හැකියාව පවතින බව ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ මාලාවක් සිය අමාත්‍යාංශය වෙත එවා ඇති බවය.

එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ,

“ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ මාලාවක් එවලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර තරග අපිට ජෛව බුබුල හරහා පවත්වන්න පුළුවන්. අනෙකුත් ග්‍රාමීය මට්ටමේ ක්‍රීඩා MOHගේ නිර්දේශ මත සිදු කරන්න පුළුවන්. වසා ඇති ප්‍රදේශවල තරගාවලිය පවත්වන්න බැහැ. සෙසු ප්‍රදේශවල සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුව ක්‍රීඩාව ක්‍රියාත්මකයි. සියල්ලම කරන්න ඕනේ ඒ ඒ ප්‍රදේශවලට අවේණිකව. ලංකාවටම මේ දේ කියලා සඳහනක් කරන්න බැහැ. හැබැයි ක්‍රීඩා කරද්දි සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට යටත්ව කරන්න, පුහුණුවීම් කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් සිදු කරන්න පුළුවන්. එළිමහන් පුහුණුවීම්වලට අවසර තියෙනවා.”

Related posts

Leave a Comment