3445කට කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව

වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කරන්නේ කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව ඊයේ දිනයේදී 3445කට ලබාදී ඇති බවටයි. එසේම චීනයේ සයිනෝෆාම් එන්නත ලබාගත් චීන ජාතිකයන් 2435කට ඊයේ දිනයේදී එහි දෙවැනි මාත්‍රාව ලබාදී ඇත.

Related posts

Leave a Comment