විපක්ෂනායක කාර්යාලයටත් කොරෝනා බිය රිංගයි

උද්ගතව ඇති කොවිඩි වසංගත තත්ත්වය මත විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ දි පැවැත්වෙන දෛනික මාධ්‍ය සාකචිජා නැවත දැනුම් දෙන තුරු සමාජ මාධ්‍ය තුළින් ඉදිරිපත් කිරිමට තිරණය කර තිබෙි.

Related posts

Leave a Comment