දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අවලංගු කෙරේ

නගරාන්තර දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අවලංගු කිරීමට තීරණය කළ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Related posts

Leave a Comment