2020 ශිෂ්‍යත්වයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ (recorrection) ප්‍රතිඵල නිකුත්කර තිබෙනවා. විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රතඵල දැනගත හැකියි.

Related posts

Leave a Comment