ඊයේ ආසාදිතයින් 1,531 වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

ඊයේ (29) දිනයේ ආසාදිතයින් 1,531 දෙනා වාර්තා වූ ප්‍රදේශ කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම ගණ​න 533 ක්.

මහජනතාවගේ දැනගැන්​ම වෙනුවෙන් එසැණ හරහා පමණක් ජනගත කරන සම්පූර්ණ ප්‍රදේශ වාර්තාව පහතින්.

Related posts

Leave a Comment