ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුව දින දෙකයි

ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අඟහරුවාදා සහ බදාදා යන දින දෙකෙහි පමණක් පැවැත්වීමට අද පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment