ඊයේ ආසාදිතයින් 1,716 වාර්තා වූ ප්‍රදේශ, වැඩිම කොළඹින්

ඊයේ (01) දිනයේ ආසාදිතයින් 1,716 දෙනා වාර්තා වූ ප්‍රදේශ කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඊයේ ​වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළ​ඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම ගණ​න 375 ක්.

මහජනතාවගේ දැනගැන්​ම වෙනුවෙන් ප්‍රදේශ වාර්තාව පහතින්

Related posts

Leave a Comment