රාත්‍රී 10න් පසු හෝටල්වල සියලු සාද හා ප්‍රිය සම්භාෂණ තහනම්

හමුදාපතිවරයා නිවේදනය කරන්නේ හෝටල් තුල පවත්වනු ලබන සියලුම සාද, රැස්වීම් හා ප්‍රිය සම්භාෂණ සහ රාත්‍රී සමාජ ශාලා කටයුතු පැවැත්වීම රාත්‍රී 10 න් පසු තහනම් බවයි. මෙම තහනම අද සිට සති 2ක් ක්‍රියාත්මක බව හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරනවා.

Related posts

Leave a Comment