පෝට්සිටි තීන්දුව අද කතානායකට!

පෝට් සිටි සම්බන්ධයෙන් වන ‌ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව අද දිනයේ කතානායකවරයා වෙත ලබා දීමට නියමිතය. ඒ අනුව කතානායකවරයා හෙට දිනයේදී මෙම තීන්දුව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙනු ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

Related posts

Leave a Comment