ඊයේ ආසාදිතයින් 1,923 වාර්තා වූ දිස්ත්‍රික්ක

ඊයේ (03) වාර්තා වූ ආසාදිතයින් 1,923 දෙනා වාර්තා වූ දිස්ත්‍රික්ක කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඊයේ (03) වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 529 ක්.

දිස්ත්‍රික්ක වාර්තාව පහතින්.

Related posts

Leave a Comment