සාපෙළ අගෝස්තු – උසස් පෙළ දෙසැම්බර් – මින් ඉදිරියට විභාග පැවැත්වෙන ක්‍රමය මෙන්න!

මින් ඉදිරියට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේදීත් උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මාසයේදීත් පැවැත්වීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී ඇත.එසේම සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශයද වසරයි මාස 09ක් ඇතුළත අවසන් කිරීමටද තීරණය කර ඇත

Related posts

Leave a Comment