පෝට් සිටි විවාදය කල් යයි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත ගැන පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙට (05) පැවැත්වීමට තිබූ විවාදය කල්දමා ඇත.

Related posts

Leave a Comment