රන්ජන්ගේ කෝප් සාමාජිකත්වය හර්ෂ ද සිල්වාට

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රීධුරය අහිමිවීමෙන් පුරප්පාඩුවූ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ (කෝප්) සාමාජිකත්වයට සමලි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පත්කර ඇත

Related posts

Leave a Comment