ඉන්දියාවේ වායු ගුණාත්මකභාවය තවදුරටත් පිරිහෙයි

ඉන්දියාවේ වායු ගුණාත්මකභාවය තවදුරටත් පිරිහී ගොස් තිබේ.  නගර රැසක තැන තැන කොවිඩ් මළ සිරුරු ආදාහනය කිරීමට සිදු වීම මෙම තත්ත්වය තවත් උත්සන්න වීමට හේතුවක් වී ඇතැයි සදහන් වේ.  දිනපතා දැවෙන දහස් සංඛ්‍යාත මළ සිරුරුවල අඳරු දුමාරයෙන් ඉන්දියාවේ අහස් කුස වැසී ගොස් පවතී.  

Related posts

Leave a Comment