18 වෙනිදා ” Port City ” තීන්දුව පාර්ලිමේන්තුවට

බදාදා (05) රාත්‍රියේ පෝර්ට් සිටි පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ලැබී තිබෙනවා. එය මැයි 18 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Related posts

Leave a Comment