ඔලිම්පික් යන මෙරට දෙවැනි ක්‍රීඩිකාව

020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උලෙල නියෝජනය කිරීම සඳහා ජිම්නාස්ටික් ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් මිල්කා ගෙහානි ද සිල්වා සුදුසුකම් ලබා ඇත.ඒ අනුව මෙවර ඔලිම්පික් උලෙල නියෝජනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් සුදුසුකම් ලැබූ දෙවැනි ක්‍රීඩිකාව බවට ඇය පත්ව සිටියි.

Related posts

Leave a Comment