ඉන්දියාවේ සංචාරය කළ ගුවන් මගීන්ට මෙරටට ගොඩබැසීම තහනම්

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසන්නේ පසුගිය දින 14 තුළ ඉන්දියාවේ සංචාරය කර ඇති ගුවන් මගීන්ට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙරටට ගොඩබැසීමට වීමට අවසර නොමැති බවයි.

Related posts

Leave a Comment