යහපාලන ආණ්ඩුව ලිඛිත ගිවිසුම් නැතිව කෝටි 248ක් ගෙවලා

මිල්ලනිය සහ බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාප දෙකෙහි යටිතල පහසුකම් සැලසීම සඳහා යහපාලන ආණ්ඩුව ලිඛිත ගිවිසුම්වලට එළැඹීමකින් තොරව රුපියල් කෝටි 248ක මුදලක් ගෙවා ඇති බව හෙලි වී ඇත.. යටිතල පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය යන ආයතන වෙත ගිවිසුම්වලින් තොරව මෙසේ මුදල් ගෙවා ඇති බව විගණන වාර්තාවක් මඟින් හෙළිකොට ඇත. යහපාලන රජයේ සැලැස්මක් අනුව නව අපනයන සැකසුම් කලාප ස්ථාපිත කිරීම සඳහා යෝජනාවක් 2017 වසරේදී අයවැය මඟින් ඉදිරිපත් කොට ඇති අතර, ඒ යටතේ 2020 වර්ෂය අවසන් වන විට නව අපනයන කලාප හයක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතව තිබුණි.

අධිවේගි මාර්ග කොරිඩෝ ඔස්සේ නව අපනයන සැකසුම් කලාප ඉදි කිරීමට යෝජනා කර තිබූ අතර, ඒ කලාපවල යටිතල පහසුකම් සැලසීම සඳහා 2017 වසරේ කෝටි 100ක්, 2018 වසරේ කෝටි 250ක් සහ 2019 වසරේදී කෝටි 100ක් වශයෙන් රුපියල් කෝටි 450ක් වෙන් කර ඇත. එහෙත් යෝජිත කලාප හය අතරින් 2020 වර්ෂය වන විටත් වැඩ ආරම්භ කොට තිබුණේ බිංගිරිය සහ මිල්ලනිය අපනයන සැකසුම් කලාප දෙකෙහි පමණක් බවත් ඒ අතරින් මිල්ලනිය අපනයන සැකසුම් කලාපයේ වැඩ කටයුතු මේ වන විටත් අත්හිටුවා ඇති බවත් මේ වාර්තාවෙන් හෙළිදරවු කොට ඇත.

ශඛ්‍යතා අධ්‍යනවලදී අභියෝගාත්මක ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි අවධානය යොමු නොවීම හේතුවෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට විරුද්ධව ගෙන ඇති අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග නිසා මිල්ලනිය අපනයන සැකසුම් කලාපයේ ඉදි කිරීම් මෙසේ අත්හිටුවා ඇති අතර, එම කලාපයේ ඉදි කිරීම් සඳහා මේ වන විට රුපියල් කෝටි 208කට වැඩි මුදල් වැය කර තිබේ. බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපයේ මාර්ග ඉදි කිරීම් කටයුතු අනුමත ප්‍රමාණ බිල්පත් රහිතව ආරම්භ කොට ඇති අතර, ඉදිරිපත් කර තිබුණු ඇස්තමේන්තු සහ බිල්පත් නියමිත ප්‍රමාණ ඉක්මවා සකස් කර තිබූ බවත් ඉදි කිරීම්වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් සෑහීමකට පත් විය නොහැකි බවත් නිරීක්ෂණය වී තිබේ. මිල්ලනිය අපනයන සැකසුම් කලාපය සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් කෝටි 390ක ඇස්තමේන්තුගත වියදමක් දැරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, එම ඉදි කිරීම් 2020 වසරේ අවසන් කිරීමට යෝජිතව තිබිණි.

2017 සහ 2019 වර්ෂවල කෝටි 20.5ක මුදලක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ගෙවා ඇති නමුත් 2019 වසරේ නොවැම්බර් මස 7 වැනි දින වන විටත් ප්‍රවේශ මාර්ග සම්බන්ධ ඉදි කිරීම් කිසිවක් ආරම්භ වී නැති බවත් හෙළිව තිබේ. බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපයේ ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදි කිරීමට රුපියල් කෝටි 90.2ක් වැය වන බවට ඇස්තමේන්තු කොට ඇති අතර, 2018 සහ 2019 වර්ෂවලදී රුපියල් කෝටි 35ක මුදලක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ගෙවා තිබේ. එහෙත් එම මාර්ගවල ඉදි කිරීම්ද නියමිත කාලය තුළ අවසන් කොට නැති බව වාර්තාවේ දැක්වේ. ජල සම්පාදනය, විදුලිය සැපයීම, අපජලය බැහැර කිරීම වැනි යටිතල පහසුකම් සැලසීම සම්බන්ධයෙන්ද අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය අත්පත් කර ගැනීමට අසමත්වී ඇති බව මේ විගණන වාර්තාවෙන් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.

Related posts

Leave a Comment