දිස්ත්‍රික්ක 3 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 13 ක් හුදෙකලා කෙරේ

දිස්ත්‍රික්ක 03 කට අයත් තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 13ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ *

– කෙරවලපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම
– වත්තල ග්‍රාම නිලධාරී වසම්
– හේකිත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
– පල්ලියවත්ත උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
– කෙරනගපොකුන ග්‍රාම නිලධාරී වසම
– ගල්උඩපිට ග්‍රාම නිලධාරී වසම
– මත්තුමගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම

* කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර දකුණ පොලිස් වසමේ *

– විජිත මාවත ග්‍රාම නිලධාරී වසම කළුතර උතුර පොලිස් වසමේ
– බෝසිරිපුර කොටස ග්‍රාම නිලධාරී වසම
– මහවස්කඩුව උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම මතුගම පොලිස් වසමේ
– කොරටුහේන ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම

* යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය පොලිස් වසමේ *

– කොඩිකාමම් මධ්‍යම ග්‍රාම නිලධාරී වසම
– කොඩිකාමම් උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

Related posts

Leave a Comment