රත්නපුර සහ නුවරඑළියේ ගම් හුදෙකලා කෙරේ

අද උදෑසන සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තවත් ගම් කිහිපයක් හුදෙකලා කිරීම ට තීරණය කළ බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. ඒ අනුව හුදෙකලා කරන ලද ප්‍රදේශ පහතින්.

* රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, රක්වාන පොලිස් බලප්‍රදේශයේ, *

– දොළේ කන්ද ග්‍රාම සේවා වසම
– රඹුක ග්‍රාම සේවා වසම
– කත්ලාන ග්‍රාම සේවා වසම
– තනබෙල ග්‍රාම සේවා වසම
– ඉඹුක්කන්ද ග්‍රාම සේවා වසම
– පොතුපිටිය දකුණ ග්‍රාම සේවා වසම

* කලවාන පොලිස් බලප්‍රදේශයේ, *

– පනාකොළ ග්‍රාම සේවා වසම
– කුඹුක්මිටිය ග්‍රාම සේවා වසම
– කුඩාව ග්‍රාම සේවා වසම
– දෙල්ගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම සේවා වසම
– දෙල්ගොඩ බටහිර ග්‍රාම සේවා වසම
-ද්වාලගම ග්‍රාම සේවා වසම
– ගලහාගල ග්‍රාම සේවා වසම
– කොස්වත්ත ග්‍රාම සේවා වසම
– කපස්සර කන්ද ග්‍රාම සේවා වසම
– වතුරාව ග්‍රාම සේවා වසම
– වෙම්බිටියගොඩ ග්‍රාම සේවා වසම
– වැද්දාගල නැගෙනහිර ග්‍රාම සේවා වසම
– වැද්දාගල බටහිර ග්‍රාම සේවා වසම
– දවුලගලගම ග්‍රාම සේවා වසම

* නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ළිඳුල පොලිස් වසමේ, *

– ශාන්ත කුම්බස් වතුයාය ග්‍රාම සේවා වසම

Related posts

Leave a Comment