ඖෂධ නිවසටම ගෙන්වා ගන්නේ මෙහෙමයි

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින් පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් අවශ්‍ය ඖෂධ නිවසේවලට ගෙන්වා ගැනීමේ පහසුකම් ජනතාව වෙත සලසා තිබෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රදේශ කිහිපයකට දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර එම අංක අමතා අවශ්‍ය ඖෂධ නිවෙස් වෙත ගෙන්වා ගත හැකියි.

– මහනුවර – 0701902737
– පේරාදෙණිය – 0701902739
– කුරුණෑගල – 0701718318
– කොළඹ 01 – 0701902740
– කොළඹ 04 – 0701902741
– කොළඹ 07 – 0701902742
– ගම්පහ – 0701902773

Related posts

Leave a Comment