පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ ලක්ෂ 700ක වංචාව ගැන වාර්තාව අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අතට

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ සිදු වූ බව කියන රුපියල් ලක්ෂ 700ක මූල්‍ය වංචාව සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණයේ වාර්තාව පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට භාරදී තිබේ.

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ මූල්‍ය කළමනාකාරවරයා, ගණකාධිකාරිවරයා ඇතුළු පිරිසකගේ වැඩ තහනම් කළ යුතු බවට අදාළ කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.

එමෙන්ම මේ වංචාව පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කළ යුතු බවටත්, රජයේ විගණකාධිපති සහ ආයතනයේ අභ්‍යන්තර විගණක ලවා විගණනයට ලක් කළ යුතු බවටත් නිර්දේශ කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment