බස්නාහිර මධ්‍යස්ථාන 40 කදී ජනතාවට චීන එන්නත දෙයි

චීන ‘‘සයිනොෆාම්’’ එන්නත බස්නාහිර පළාතේ මධ්‍යස්ථාන 40කදී ජනතාව වෙත ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු යොදා ඇත.

වයස අවුරුදු 30-59 අතර පිරිසට එන්නත ලබාදෙන අතර දිනකට 25000කට පළමු මාත‍්‍රාව ලබාදෙනු ඇත.

කොළඹ, කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කවල මධ්‍යස්ථාන 10 බැගින් පිහිටුවන අතර ගම්පහ මධ්‍යස්ථාන 15 ක්ද, සෙසු මධ්‍යස්ථාන 05 කොළඹ නගර සභා සීමාවේද පිහිටුවනු ඇත.

Related posts

Leave a Comment