රාජ්‍ය සේවයේ අත්‍යවශ්‍ය ආසන්නම කාර්ය මණ්ඩලය පමණක් සේවයට කැඳවන්න!

රජයේ කාර්යන් බිඳ වැටීමකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආසන්නම කාර්ය මණ්ඩලය සේවයට කැඳවීම තීරණය කිරීමේ බලය අදාල අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට හා ආයතන ප්‍රධානීන්ට පවරන ලැබ ඇත.

ඊට අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි මහතා විසින් සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට පළාත් ලේකම්වරුන්ට දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ප්‍රධානින්ට ඊයේ නිකුත් කරනු ලැබීය.

එලෙස අවම සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවයට කැඳවන අවස්ථාවේ වුවද සේවා මුර ක්‍රමයක් හෝ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළ යුතු යැයි ද එම චකලේඛයෙන් දැනුම්දී තිබේ .

අත්‍යවශ්‍ය කරුණුවලට හැර මහජනතාව සේවා ස්ථානවලට පැමිණීම සීමා කළ යුතු යැයි ද දැනුම් දී ඇත.

Related posts

Leave a Comment