මුතුරාජවෙල තෙත් බිම් කලාපය අභය භූමියක් ලෙස නම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

මුතුරාජවෙල තෙත් බිම් කලාපය අභය භූමියක් ලෙස නම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

Related posts

Leave a Comment