හුදෙකලා බව ඉවත් කල ප්‍රදේශ

කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් තුන් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කළ බවයි.

හුදෙකලා බවින් නිදහස් කළ ප්‍රදේශ පහතින්,

Related posts

Leave a Comment