දින 10 න් සෑදූ ඇඳන් 10000 ක් බෙදාදීම ඇරඹේ

කොවිඩ් ආසාධිතයන් වෙනුවෙන් දින 10න් ඇඳන් 10000 ක් ව්‍යාපෘතියේ නිමකළ ඇඳන් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට ප්‍රදානය කිරීම මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ.

ජාතික අවශ්‍යතාවක් ලෙස සළකා කොවිඩ් ආසාධිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කෙරෙන රෝහල් හා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය අතිරේක ඇඳන් සකස් කර දීම වෙනුවෙන් දින 10 න් ඇඳන් 10000 ක් ජාතික සමාජ සද් කාර්යය ආරම්භ වූයේ පසුගිය 07 වැනිදාය

Related posts

Leave a Comment