තවත් ප්‍රදේශ රැසක් හුදකලා කරයි

තවත් දිස්ත්‍රික්ක 03කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 38ක් හුදකල කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසීය. ඒ අනුව දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පනවා ඇති සංචරණ සීමා හේතුවෙන් මෙම හුදකලා කිරීම් එළඹෙන 17 වන සඳුදා පෙරවරු 4.00 සිට ක්‍රියාත්මක බව ද ඔහු සදහන් කළේය.  

හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශ මෙසේය, 

*මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කිරන්කුලම් පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්150 සී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ,

– වැව පාරමංචෝනා දෙසට ප්‍රදේශය
-වේවින්මිල් මාවත ප්‍රදේශය
– වේලාපොඩි පාර ප්‍රදේශය
– කනකිඅම්මාන් කෝවිල පාර වෙරළබඩ ප්‍රදේශය  
– 150 බී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ,
– ලකේ මාවත විතන්න්‍ය ප්‍රදේශය
– අප්පුහාමි මාවත වෙරළබඩ ප්‍රදේශය 

*ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කින්නියා පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත්

– කින්නියා 226 ඩී ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– පෙරිය කින්නියා 225 බී ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– කුට්ටිකරච්චි 226 ඊ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– අහුතර් නගරය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– පෙරියතුමුණේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– මලින්තුරේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– රහුමානියා නගරය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– සින්න කින්නියා ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– මන්චෝලි ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– කට්ටෙයාර් ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– කුරින්චකර්නි ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– මුන්නාචෙන්නායි ග්‍රාම නිලධාරි වසම  

*කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගිරිඋල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්

– හමන්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– නාරංගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– නාරංගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– බටපොතැල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– මල්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– දොඩන්පොත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– නාරංගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– වත්තේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– කටුගම්පල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– කවුඩුමුන්න ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– හමනාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– වෑත්තෑව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– මුම්මානා ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– මාහරගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– පහළ මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– ඉහළ මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– කෝඳුරුවාවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– මාහින්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– සියඹලාවාන ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– බෝපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– ඉහළ ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– පහළ ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– මත්තෙගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– වැල්ලාව ග්‍රාම නිලධාරි වසම

Related posts

Leave a Comment