වයඹ පළාතේ වාහන අයිතිකරුවන්ට විශේෂ නිවේදනයක්

වයඹ පළාත තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නික්තු කිරීම අත්හිටුවා ඇතැයි වයඹ පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් පී.බී.එම් සිරිසේන මහතා පවසයි.

ඒ අනුව වයඹ පළාත තුළ ලියාපදිංචි වී ඇති වාහන සඳහා අදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම 2021.06.15 වන දින දක්වා අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

එම කාලසීමාව තුළ කල් ඉකුත්වන වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සඳහා නැවත ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ දී 2021.07.15 දින දක්වා දඩ මුදලක් අය නොකිරීමට කටයුතු කරන බවද පී.බී.එම් සිරිසේන මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment