කෝටි 16ක් ඉක්මවූ ගෝලීය ආසාදිතයින් පිරිසක්

ගෝලීය සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අද(14) වන විට දාසය කෝටි 18 ලක්ෂ 24,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. ගතවූ පැය 24 තුළ වාර්තා වූ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 743,000කි. ඊයේ(13) දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ, අසල්වැසි ඉන්දියාවෙනි. එම පිරිස 343,288කි.  එසේම ගෝලීය වශයෙන් වාර්තා වී ඇති වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් සිටින රටවල් අතර දෙවනුවට වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වී ඇත්තේ,ඉන්දියවෙනි. අද වන විට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දෙකෝටි 40 ලක්ෂ 46,000 ඉක්මවා තිබේ.

Related posts

Leave a Comment