එන්නත්කරණ වැඩසටහන මහනුවර, කුරුණෑගල සහ රත්නපුරයටත්

බස්නාහිර පළාතෙන් පසුව එන්නත්කරණ වැඩසටහන මහනුවර, කුරුණෑගල සහ රත්නපුරය යන දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පැවසුවාය.

එම දිස්ත්‍රික්කවල තෝරාගත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසවල ජනතාවට මෙම එන්නත් කිරීම සිදුකරන බවද  ඇය සඳහන් කළාය.

Related posts

Leave a Comment