ස්වාධීන රූපවාහිනියෙන් කොවිඩ් රෝගීන්ට ඇඳන් 10,000ක්

ස්වාධීන රූපවාහිනියෙන් කොවිඩ් රෝගීන්ට ඇඳන් 10,000ක් ඉදිකිරීම් කටයුතු සොයා බැලීමට ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා එහි ගිය අයුරු චායාරූපයේ දැක්වෙයි. ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ සභාපති සුදත් රෝහණ, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නලින් නිශ්ශංක, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප්‍රවෘත්ති) සුධර්මන් රදලියගොඩ මහත්වරු ද මෙහි වෙති.

Related posts

Leave a Comment