අද සිට පෞද්ගලික ආයතන සඳහා Work from Home ක්‍රමය

අද (17) සිට පෞද්ගලික ආයතන සඳහා අවශ්‍ය අවම කාර්ය මණ්ඩලය යොදාගනිමින් පවත්වාගෙන යා හැකි බව මැයි 31 වැනිදා දක්වා බලපැවැත්වෙ​න නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලින් දක්වා තිබෙනවා. නමුත් හැකි සැම විටම නිවසේ සිට රාජකාරි වල නිරත වීම​ට (Work-from-Home) විකල්පයක් ලබා දිය යුතු බවත් අදා​ළ මාර්ගෝපදේශයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

Related posts

Leave a Comment