මෙරට කොරෝනා මරණ දහසේ සීමාව පසුකරයි

දිනක වාර්තා වූ වැඩි මරණ ගණන අද වාර්තා විය. අද වාර්තා වූ මුළු මරණ ගණන 34කි. ඒ අනුව ලංකාවේ කොරෝනා මරණ ගණන දහසේ සිමාව ද පසු කළේය. ඒ අනුව මුළු මරණ ගණන 1015කි.

Related posts

Leave a Comment