කුසල් මෙන්ඩිස් දෙවැනි ටෙස් තරඟයෙන් ඉවතට – හේතුව මෙන්න

ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත පළමු ටෙස් තරඟයේ අසාර්ථක පිති හරඹයක නිරතවූ කුසල් මෙන්ඩිස් දෙවැනි ටෙස් තරඟය සඳහා වන සංචිතයෙන් ඉවත් කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment