වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා විවාදයේ ඡන්ද විමසීම අද

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වන පාර්ලිමේන්තු විවාදය අද (20) දෙවන දිනටත් ආරම්භ වී තිබේ.

ඒ අනුව විවාදය අවසානයේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment